Schemat żywienia cieląt przeznaczonych do chowu lub opasania w późniejszym okresie życia

Wiek
Dni
Masa ciała Dzienne przyrosty Dziennie w kg na sztukę
Siara Mleko Siano łąkowe Pasza treściwa Kiszonka Woda
1 35 kg 1 (3-4 razy)
2-3 2.5 (3 razy)
4-6 300 g 3 (2 razy)
7-9 38 kg 4 do woli
10-12 7 do woli 2
13-17 5 do woli 2
18-30 500 g 4 do woli 2
31-35 50 kg 2 0.20 1 3
50 60 kg 650 g 0.40 1-2 5
65 70 kg 650 g 0.50 2 6
80 80 kg 800 g 0.50 2.5 8
100 100 kg 1000 g 0.50 2.5-3 8
120 120 kg 0.50 3-3.5 8

Przedstawiony system żywienia, tj. odchów na małych dawkach mleka lub mieszanek mlekozastępczych, jest tańszy i może być stosowany w od­chowie cieląt przeznaczonych zarówno do chowu, jak i do opasania. Skrócenie okresu pojenia mlekiem do 35 -45 dni i wczesne podawanie pasz stałych (siana i paszy treściwej) powodują szybszy rozwój przed­żołądków, a tym samym pozwalają wcześniej przygotować cielę do spożywania pasz objętościowych. Swobodny dostęp do wody nie jest wskazany, ponieważ – zwłaszcza bezpośrednio po zaprzestaniu pojenia mlekiem cielęta mogą wypijać jednorazowo nawet do 30 l wody, co może spowodować zaburzenia w przemianie materii. Najlepiej podawać do picia wodę o temperaturze pokojowej, w ilości 6 -10 l dziennie w dwóch porcjach), zależnie od masy ciała cielęcia i od tego, ile otrzymuje mleka. Zawartość białka ogólnego w mieszance treściwej powinna wynosić 16 -20 %, przy czym mieszanka nie musi zawierać białka zwierzęcego. Żywienie cieląt może być intensywne – tylko mieszanką treściwą i sianem (do 1 kg) – lub średnio intensywne – z zastosowaniem zielonek i kiszonek powyżej 50 dnia życia.