Pasze oprócz związków azotowych (białkowych i nie białkowych) zawierają również w różnych ilościach inne składniki potrzebne w żywieniu przeżuwaczy, tj. łatwostrawne węglowodany oraz włókno.

Łatwo strawne węglowodany w wyniku fermentacji przeprowadzanej przez drobnoustroje w żwaczu zostają całkowicie rozłożone na lot­ne kwasy tłuszczowe (LKT), przy czym pH treści żwacza obniża się (wzrasta zakwaszenie). Węglowodany dostarczają bakteriom energii niezbędnej do syntezy białka i witamin grupy B. Lotne kwasy tłusz­czowe są wchłaniane przez ścianę żwacza do krwi i po przemianie są źródłem energii dla zwierzęcia oraz biorą udział w syntezie składników mleka (tłuszczu, białka, laktozy). Nadmiar węglowodanów w paszy jest jednak szkodliwy, gdyż może wywołać u przeżuwaczy schorzenia (np. kwasicę).

W przeciwieństwie do zwierząt o żołądku jednokomorowym, przeżu­wacze (bydło, owce) dzięki działalności drobnoustrojów potrafią w zna­cznym stopniu trawić w żwaczu włókno, podczas tego procesu tworzą się lotne kwasy tłuszczowe z przewagą kwasu octowego. Duża zawartość włókna w paszy zmniejsza jej strawność nawet dla przeżuwaczy, lecz pewien jego udział (15 -20 % suchej masy) jest jednak niezbędny dla tych zwierząt.