Co najmniej 6 tygodni, a najwyżej 8 tygodni przed ocieleniem krowy należy zasuszać. Na 4 -5 dni przed zasuszeniem zmniejsza się ilość podawanej im paszy treściwej. Zasuszona krowa, zależnie od kondycji, powinna otrzymywać taką ilość składników pokarmowych, jakby produ­kowała 5 -10 l mleka dziennie.

Krowy o bardzo słabej kondycji należy żywić tak, jak zwierzęta produkujące 12 -15 l mleka dziennie. W miarę zbliżania się terminu wycielenia krowa, oprócz pasz gospodarskich (zielonki, kiszonki), powinna otrzymywać również paszę treściwą w ilości 1- 3 kg dziennie (zależnie od jakości paszy podstawowej).

Dodatek mieszanki mineralnej jest również niezbędny, ponie­waż w okresie zasuszania następuje intensywne odkładanie składników mineralnych w kościach. Po wycieleniu, krowy należy żywić zgodnie z ich wydajnością mleka; wysokomleczne (dające 25 kg mleka dziennie lub więcej) nie mogą jednak zjeść na raz tyle paszy, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie produkcyj­ne tym bardziej, że w kilka dni po ocieleniu ich apetyt słabnie. Z tego względu powinny one otrzymywać 3 -4 razy dziennie pasze smaczne i łatwo strawne. Pasza podstawowa (zależnie od jakości) powinna zapewnić produkcję 10 -15 l mleka dziennie. Krowy o wyższej wydajno­ści powinny otrzymywać dodatkowo paszę treściwą, przy czym stosowa­nie jej jest wskazane dopóty, dopóki 1 kg tej paszy pozwala na wyprodukowanie dodatkowo 2 -2,5 kg mleka dziennie.